,,რომის კონვენცია შემსრულებლების, ფონოგრამების დამამზადებლების და მაუწყებლობის ორგანიზაციების უფლებათა დაცვის შესახებ”

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 19, 2011

მიღების თარიღი ოქტომბერი 19, 2011

თანდართული დოკუმენტები: