გადაწყვეტილება N 327 შ.პ.ს. “ მზე”- სათვის მაღალსიხშირული მოწყობილობების საქართველოში შემოტანაზე ნებართვის გაცემის შესახებ

ნომერი: 327 / 7

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 22, 2001

მიღების თარიღი ივნისი 22, 2001

შ.პ.ს. „ მზე”-  სათვის მაღალსიხშირული მოწყობილობების საქართველოში შემოტანაზე ნებართვის გაცემის შესახებ

            „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების თანახმად, კომისიამ

გადაწყვიტა:

1.                  მიეცეს ნებართვა შ.პ.ს. „მზე„- ს შემოიტანოს საქართველოს ტერიტორიაზე თანდართული ანგარიშფაქტურა N 1106130–ით (18.06.2001) გათვალისწინებული შემდეგი მაღალსიხშირული მოწყობილობები:

მწარმოებელი

                 აღწერილობა

რაოდენობა

   Motorola

P040    -   VHF  -   ხელის რაცია

20 ცალი

   Motorola

GM 340 -VHF -    საავტომობილო რაცია 3  ცალი

   Motorola

GM 360 - VHF -   საავტომობილო რაცია 2  ცალი

   Motorola

GM 140  -VHF -  საბაზო რადიოსადგური

2  ცალი

                    

2.                  უზრუნველყოს შ.პ.ს. „მზე”-მ მაღალსიხშირული მოწყობილობების შემოტანისთანავე სათანადო

            ინფორმაციის წარმოდგენა შესაბამის მონაცემთა ბაზაში მათი აღრიცხვისათვის.

3.          კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს  სამაუწყებლო სამსახურის

                  უფროსს თ.ძაგნიძეს;

 

            კომისიის თავმჯდომარე                                                                               ვ.აბაშიძე