სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიომოყვარულ ილია სემიჩასტნოვისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: 738 / 7

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 08, 2019 17:49

მიღების თარიღი დეკემბერი 27, 2018

სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიომოყვარულ ილია სემიჩასტნოვისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ  

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-9/6578-18, 13.12.2018) რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე  ილია სემიჩასტნოვიჩმა,  საქართველოში მისი ვიზიტის (2018 წლის 23 იანვრიდან 3 თებერვლამდე) პერიოდში, სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად სახმობის დროებით მინიჭების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ ილია სემიჩასტნოვს, რუსეთის ფედერაციის მიერ გაცემული სარეგისტრაციო დოკუმენტის შესაბამისად, შეუძლია გამოიყენოს სამოყვარულო რადიოსადგური, იგი არის „A“ კატეგორიის რადიომოყვარული და მინიჭებული აქვს სახმობი R3XA.

კომისია აღნიშნავს, რომ ილია სემიჩასტნოვს არის „A“ კატეგორიის რადიომოყვარული და  კომისიის 2016 წლის 29 სექტემბრის № 661/7 გადაწყვეტილებით მინიჭებული ჰქონდა სახმობი 4L9M და ითხოვს მის დროებით (2018 წლის 23 იანვრიდან 3 თებერვლამდე) მინიჭებას.

 „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 471 მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 515 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ კენჭრისყრის შედეგად ერთხმად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. მიენიჭოს რადიომოყვარულ ილია სემიჩასტნოვს სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისათვის დანართში (თან ერთვის) მითითებული სიხშირული დიაპაზონები და სახმობი ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 2019 წლის 13 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით:

 

რეგისტრაციის

 

 

რადიოსადგურის მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

T – 057

 

 

ილია სემიჩასტნოვი

 

საქართველოს ტერიტორია

 

4L9M

 

„A“ 

2. რადიომოყვარული ილის სემიჩასტნოვი, რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების (IARU) მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად, ვალდებულია დაიცვას  ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) მიერ განსაზღვრული რადიოსამოყვარულო სამსახურის  რეგულირების ზოგადი  პრინციპები და ასევე სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები;

3. დაევალოს კომისიის  ადმინისტრაციას  გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის ილის სემიჩასტნოვისთვის გაგზავნა (ნ. ჯავახიძე) და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე); 

4. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე;

5. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12  კმ., № 6) ილის სემიჩასტნოვისთვის გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

6. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტს (მ. ქადეიშვილი).

კომისიის თავმჯდომარე

 

კახი ბექაური

კომისიის წევრი

 

გიორგი ფრუიძე

კომისიის წევრი

 

მერაბ ქათამაძე

 

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის 27 დეკემბრის №738/7 გადაწყვეტილების დანართი

 

 

 

"A" კატეგორია

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz  1810 - 1838 KHz

100 W     1000 W

CW

18110 - 18318 KHz

1000 W

phone; CW

1838 - 1840 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); CW

21000 - 21080 KHz

1000 W

CW

1840 - 1850 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); 3K00R3E; 3K00J3E; CW

21080 - 21100 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

1850 - 2000 KHz

≤ 10 W

3K00R3E; 3K00J3E; 6K00R3E; CW

21100 - 21120 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

3500 - 3510 KHz

1000 W

DX; CW

21120 - 21149 KHz

1000 W

CW

3500 - 3560 KHz

1000 W

CW; (უპირატესად contest CW

21149 - 21151 KHz

1000 W

IBP

3560 - 3580 KHz

1000 W

CW

21151 - 21450 KHz

1000 W

phone; CW

3580 - 3590 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

21340 KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

3590 - 3600 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

24890 - 24920 KHz

1000 W

CW

3600 - 3620 KHz

1000 W

ციფრული; CW

24920 - 24929 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

3600 - 3650 KHz

1000 W

phone, (უპირატესად contest phone); CW

24929 - 24931 KHz 24930 - 25139 KHz

1000 W

IBP                             phone, CW

3650 - 3775 KHz

1000 W

phone; CW

24930 - 25139 KHz

1000 W

phone; CW

3700 - 3800 KHz

1000 W

phone, (უპირატესათ contest phone); CW

28000 - 28050 KHz

1000 W

CW

3730 - 3740 KHz

1000 W

SSTV; FAX,phone, CW

28050 - 28120 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

3775 - 3800 KHz

1000 W

Dx phone; CW

28120 - 28150 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

7000 - 7035 KHz

1000 W

CW

28150 - 28190 KHz

1000 W

CW

7035 - 7040 KHz

1000 W

ციფრული; ( PACKET-ის გარდა); SSTV; FAX; CW

28190 - 29199 KHz

1000 W

რეგიონალური, IBP დროითი დაყოფით

7040 - 7045 KHz

1000 W

ციფრული; ( PACKET-ის გარდა); SSTV; FAX; phone; CW

28201 - 28225 KHz

1000 W

მუდმივადმოქმედი IBP

7045 - 7100 KHz

1000 W

phone; CW

28225 - 29200 KHz

1000 W

phone; CW

10100 - 10140 KHz

1000 W

CW

28680 KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

10140 - 10150 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); CW

29200 - 29300 KHz

1000 W

ციფრული ; (NBFM PACKET); phone; CW

14000 - 14070 KHz

1000 W

CW

29300 - 29520 KHz

1000 W

თანამგზავრული downeink

14000 - 14060 KHz

1000 W

CW; (უპირატესად contest CW)

29510 - 29700 KHz

1000 W

phone; CW

14070 - 14089 KHz

1000 W

ციფრული; CW

144 - 146 MHz

100 W

ციფრული; 6K00F3E; 24K0F3E; 3K00R3E; 3K00J3E

14089 - 14099 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად არა ავტომატური  packet); CW

430 -440 MHz

100 W

3K00R3E; 3KOOJ3E; 6K00F3E; 24K0F3E

14099 - 14101 KHz

1000 W

IBP

1240 - 1300 MHz

10 W

ციფრული

14101 - 14112 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად დაგროვება-რეტრანსლაცია); PHONE; CW

2320 - 2450 MHz

10 W

3K00R3E

14112 - 14125 KHz

1000 W

phone; CW

5650 - 5850 MHz

10 W

3K00J3E

14125 - 14300 KHz

1000 W

phone, (უპირატესად contest phone); CW

10 - 10.5 GHz

5 W

 

 

14230  KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

47 - 47.2 GHz

5 W

6K00A3E

14300 - 14350 KHz

1000 W

phone; CW

75.5 - 81 GHz

5 W

6K00F3E

18068 - 18100 KHz

1000 W

CW

119 - 120.026 GHz

5 W

 

18100 - 18109 KHz

1000 W

ციფრული; CW

142 - 149 GHz

5 W

24KOF3E

18109 - 18111 KHz

 

IBP

241 - 250 GHz

5 W