შპს ტელეკომპანია „s-tv“ -ის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F94 ლიცენზიის გაუქმებისა და კომისიის 2013 წლის 5 ივლისის N436/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ნომერი: გ-19-4 / 343

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 07, 2019 18:03

მიღების თარიღი ივნისი 06, 2019

თანდართული დოკუმენტები: