შპს „ახნეტის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F83 ლიცენზიის გაუქმებისა და კომისიის 2011 წლის 21 იანვრის N38/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ნომერი: გ-19-4 / 344

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 07, 2019 18:04

მიღების თარიღი ივნისი 06, 2019

თანდართული დოკუმენტები: