საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-19-7 / 399

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 08, 2019 15:28

მიღების თარიღი ივლისი 04, 2019

თანდართული დოკუმენტები: