საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-19-7 / 400

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 08, 2019 15:30

მიღების თარიღი ივლისი 04, 2019

თანდართული დოკუმენტები: