საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-19-7 / 402

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 10, 2019 14:37

მიღების თარიღი ივლისი 08, 2019

თანდართული დოკუმენტები: