რადიომოყვარულ რევაზ კეკელიასთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-19-7 / 509

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 07, 2019 20:28

მიღების თარიღი სექტემბერი 05, 2019

რადიომოყვარულ რევაზ კეკელიასთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/3389, 16.08.19) მიმართა მოქალაქე რევაზ კეკელიამ სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების თაობაზე. 

კომისია აღნიშნავს, რომ რევაზ კეკელია   არის „C“ კატეგორიის რადიომოყვარული და კომისიის 2010 წლის 10 სექტემბრის № 423/7 გადაწყვეტილებით მინიჭებული ჰქონდა სახმობი 4L1REZ. მინიჭებული სახმობის ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, იგი ითხოვს მისი ხელახალი ვადით მინიჭებას.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 471  მუხლის პირველი პუნქტის და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 515  მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ კენჭრისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა: 

1. მიენიჭოს რადიომოყვარულ რევაზ კეკელიას სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის დანართში (თან ერთვის) მითითებული სიხშირული დიაპაზონები და სახმობი ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 5 წლის ვადით 2019 წლის 5 სექტემბრიდან 2024 წლის 5 სექტემბრამდე:

 

 

რეგისტრაციის №

 

რადიოსადგურის მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

CN-062

 

რევაზ კეკელია

 

ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ.52, ბ.10

 

4L1REZ

 

„C“


2. რადიომოყვარული რევაზ კეკელია, რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების (IARU) მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად, ვალდებულია დაიცვას     ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო    კავშირის    (ITU)    მიერ    განსაზღვრული    რადიოსამოყვარულო    სამსახურის რეგულირების ზოგადი   პრინციპები და ასევე სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები;

3. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციას გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის მოქალაქე რევაზ კეკელიასთვის გაგზავნა (ნ. ჯავახიძე) და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე);

4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12  კმ., № 6) მოქალაქე რევაზ კეკელიასთვის გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

5. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტს (მ. ქადეიშვილი).

მერაბ ქათამაძე  კომისიის თავმჯდომარე - მ.შ. 

 ელისო ასანიძე  კომისიის წევრი 

 გიორგი ფრუიძე  კომისიის წევრი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019  წლის 5 სექტემბრის №გ-19-7/509 გადაწყვეტილების დანართი

 „C“ კატეგორია

 

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

 

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz

472 – 479 kHz

10 W

1 W

 

 

100HA1A

 

 

430 - 440 MHz

 

 

5 W

 

 

 

 

 

100HA1A;

3K00R3E;

3K00J3E

6K00A3E;

6K00F3E;

 

24K00F3E;

1840 – 1850 KHz

100 W

3K00R3E; 3K00J3E

1240 - 1300 MHz

5 W

3500 - 3650 KHz

100 W

100HA1A

2300 - 2450 MHz

5  W

 

3650 - 3700 KHz

 

100 W

 

3K00R3E; 3K00J3E

 

5650 - 5850 MHz

 

5  W

 

21000 - 21450KHz

 

100 W

 

100HA1A

 

10 - 10.5 GHz

 

5  W

 

28000 - 29700 KHz

 

100 W

 

100HA1A

24 -24.05 GHz

 

5  W

24.05 -24.25 GHz

28200 - 29700 KHz

100 W

3K00R3E; 3K00J3E

47 - 47.2 GHz

5  W

 

29200 - 29700 KHz

 

100W

 

6K00R3E

76 - 81 GHz

 

5  W

77.5 - 78 GHz

 

144 - 146 MHz

 

5 W

100HA1A;

6K00F3E;24K00F3E;3K00

R3E; 3K00J3E

241 - 248 GHz

5  W

248 - 250 GHz

 

 

 

 

 

 

თანდართული დოკუმენტები: