საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

ნომერი: 281 / გ-19-7

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 14, 2019 16:21

მიღების თარიღი მაისი 08, 2019

თანდართული დოკუმენტები: