რადიომოყვარულ ალექსანდრე მენაბდიშვილისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-20-7 / 09

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 14, 2020 11:57

მიღების თარიღი იანვარი 09, 2020

რადიომოყვარულ ალექსანდრე მენაბდიშვილისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა  და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-19-9/5003, 27.12.19) მიმართა მოქალაქე ალექსანდრე მენაბდიშვილმა სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ ალექსანდრე მენაბდიშვილი  არის „C“ კატეგორიის რადიომოყვარული და კომისიის 2009 წლის 4 დეკემბრის № 651/7 გადაწყვეტილებით მინიჭებული აქვს სახმობი 4L1ALX. მინიჭებული სახმობის ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, იგი ითხოვს მისი ხელახალი ვადით მინიჭებას.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 471 მუხლის პირველი პუნქტის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 515 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ კენჭრისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მიენიჭოს რადიომოყვარულ ალექსანდრე მენაბდიშვილს სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის და დანართში (თან ერთვის) მითითებულ სიხშირულ დიაპაზონებში საქმიანობისთვის, სახმობი, ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 5 წლის ვადით 2020 წლის 9 იანვრიდან 2025 წლის 9 იანვრამდე:

 

რეგისტრაციის №

 

რადიოსადგურის მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

CN - 059

 

ალექსანდრე მენაბდიშვილი

 

ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი, კორპ.

114/115

 

4L1ALX

 

„C“


2.    რადიომოყვარული         ალექსანდრე    მენაბდიშვილი,    რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების (IARU) მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად, ვალდებულია დაიცვას ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) მიერ განსაზღვრული რადიოსამოყვარულო სამსახურის    რეგულირების ზოგადი პრინციპები და ასევე სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები;

3.  დაევალოს   კომისიის  აპარატის   ადმინისტრაციას  გადაწყვეტილების დამოწმებული  ასლის მოქალაქე ალექსანდრე  მენაბდიშვილისთვის  გაგზავნა  (ნ. ჯავახიძე) და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე);

4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ    საქმეთა   კოლეგიაში   (ქ.თბილისი,   დავით   აღმაშენებლის ხეივანი,  მე-12 კმ.,   №  6)   მოქალაქე       ალექსანდრე   მენაბდიშვილისთვის გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

5. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფს (მ. ქადეიშვილი).

ვახტანგ აბაშიძე წევრი

ელისო ასანიძე წევრი

მერაბ ქათამაძე წევრი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020  წლის 9 იანვრის № გ-20-7/09 გადაწყვეტილების დანართი

C“ კატეგორია

 

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

 

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz

472 – 479 kHz

10 W

1 W

 

 

100HA1A

 

 

430 - 440 MHz

 

 

5 W

 

 

 

 

 

100HA1A;

3K00R3E;

3K00J3E

6K00A3E;

6K00F3E;

 

24K00F3E;

1840 – 1850 KHz

100 W

3K00R3E; 3K00J3E

1240 - 1300 MHz

5 W

3500 - 3650 KHz

100 W

100HA1A

2300 - 2450 MHz

5  W

 

3650 - 3700 KHz

 

100 W

 

3K00R3E; 3K00J3E

 

5650 - 5850 MHz

 

5  W

 

21000 - 21450KHz

 

100 W

 

100HA1A

 

10 - 10.5 GHz

 

5  W

 

28000 - 29700 KHz

 

100 W

 

100HA1A

24 -24.05 GHz

 

5  W

24.05 -24.25 GHz

28200 - 29700 KHz

100 W

3K00R3E; 3K00J3E

47 - 47.2 GHz

5  W

 

29200 - 29700 KHz

 

100W

 

6K00R3E

76 - 81 GHz

 

5  W

77.5 - 78 GHz

 

144 - 146 MHz

 

5 W

100HA1A;

6K00F3E;24K00F3E;3K00

R3E; 3K00J3E

241 - 248 GHz

5  W

248 - 250 GHz

 

თანდართული დოკუმენტები: