საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესები

მარტი 07, 2018 16:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

დადგენილება N 1

2003 წლის 27 ივნისი

თანდართული დოკუმენტები: