საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების პროექტი და ორგანიზაციული შეფასების ანგარიში

ოქტომბერი 19, 2015 17:39

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის რეორგანიზაცია-რესტრუქტურიზაციის უზრუნველსაყოფად საორგანიზაციო კვლევის საკონსულტაციო მომსახურებას შპს  „PMCG“ ატარებს. კომპანიამ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების პროექტი და ორგანიზაციული შეფასების ანგარიში წარმოადგინა, დოკუმენტები იხილეთ თანდართულ ფაილებში.

თანდართული დოკუმენტები: