კომისიის N 180/18 გადაწყვეტილება შპს "კოსმოსს"

მაისი 14, 2018 14:01

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „კოსმოსს" ვერ ჩაბარდა კომისიის 2018 წლის 29 მარტის N180/18 გადაწყვეტილება შპს „კოსმოსის" სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების თაობაზე. შესაბამისად, კომისიის აღნიშნული გადაწყვტილების დამოწმებული ასლი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: