კომისიის N16/18 გადაწყვეტილება შპს "ქეი ენდ ქეი თივის"

თებერვალი 26, 2018 18:09

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ქეი ენდ ქეი თივის" ვერ ჩაბარდა კომისიის 2018 წლის 18 იანვრის N16/18 გადაწყვეტილება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე. შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვტილების დამოწმებული ასლი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: