კომისიის N39/18 გადაწყვეტილება შპს "ბრაო სატს"

თებერვალი 12, 2018 12:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ბრაო სატს„ ვერ ჩაბარდა კომისიის 2018 წლის 01 თებერვლის N39/18 გადაწყვეტილება შპს „ბრაო სატისთვის„ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე. შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვტილების დამოწმებული ასლი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: