საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობის 2014 წლის არჩევნებში მონაწილე კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების სია.

მაისი 07, 2014

თანდართული დოკუმენტები: