საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (05.10.2013 – 11.10.2013)

ნოემბერი 27, 2013

თანდართული დოკუმენტები: