საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (07.09.2013 – 20.09.2013)

ნოემბერი 27, 2013

თანდართული დოკუმენტები: