საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესი

ივნისი 08, 2016 11:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 15 აგვისტოს N9 დადგენილებით დამტკიცებული „საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესი“

 

თანდართული დოკუმენტები: