წინასაარჩევნო კამპანიის მედიამონიტორინგის სახელმძღვანელო წესები და რეკომენდაციები

ივნისი 08, 2016 18:23

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის „მედიის თავისუფლების, პროფესიონალიზმისა და პლურალიზმის გაძლიერები“ ფარგლებში წინასაარჩევნო კამპანიის მედიამონიტორინგის სახელმძღვანელო წესები და რეკომენდაციები შემუშავდა.

ამავე პროექტის ფარგლებში, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ჩართულობით,  დაგეგმილია საზოგადოებრივი მაუწყებლის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის, ეროვნული და ადგილობრივიტელევიზიების წარმომადგენლებისთვის წინასაარჩევნო პერიოდში მედიის მონაწილეობის როლის და წინასაარჩევნო პერიოდის გაშუქების თაობაზე ტრეინიგების ჩატარება, რის შესახებაც დამატებითი ინფორმაცია მოგვიანებით გავრცელდება.

თანდართული დოკუმენტები: