ინტერნეტის ხარისხის შემოწმების მეთოდოლოგია

აპრილი 11, 2019 18:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის 10 მაისის # 4 დადგენილების ,,ინტერნეტ-მომსახურეობის მიწოდების ხარისხის განსაზღვრისა და შემოწმების წესების დამტკიცების თაობაზე“ მიხედვით, კომისია ამოწმებს ფიქსირებულ ქსელის ინტერნეტმომსახურების ხარისხს. 

კომისიის დადგენილება.

თანდართული დოკუმენტები: