NGA და NGN ქსელებით მომსახურების მიწოდების ტარიფების მომავალზე ორიენტირებული, გრძელვადიანი ნაზარდი დანახარჯების „LRIC“ მოდელის და „WACC“-ის გაანგარიშების მეთოდოლოგია

აგვისტო 09, 2018 14:33

თანდართული დოკუმენტები: