საკონსულტაციო დოკუმენტები
თებერვალი
18, 2019
16:29

მეხუთე თაობის მობილური კავშირი

თებერვალი 18, 2019 16:29

მობილური მომსახურებისათვის განკუთვნილი ჰარმონიზირებული რადიოსიხშირული სპექტრის ...