სიხშირეების და ნუმერაციის საკონსულტაციო დოკუმენტები და სხვა მასალები
მარტი
18, 2019
17:01

მოწყობილობებს შორის კავშირი და მისი გამოყენება 5G ტექნოლოგიებში

მარტი 18, 2019 17:01

აბონენტთა მზარდი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად საკომუნიკაციო ქსელების გამტარუნარიანობის გაზრდის...

თებერვალი
18, 2019
16:29

მეხუთე თაობის მობილური კავშირი

თებერვალი 18, 2019 16:29

მობილური მომსახურებისათვის განკუთვნილი ჰარმონიზირებული რადიოსიხშირული სპექტრის ...

სექტემბერი
27, 2018
9:30

ზოგადი ნებართვით განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში გამოყენებული მოწყობილობების მიმართ მოთხოვნები

სექტემბერი 27, 2018 9:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ EBRD-ის მიერ დაფინასებული „საქართველოს...

სექტემბერი
09, 2016
14:37

რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის პროექტი და განმარტებით ბარათი

სექტემბერი 09, 2016 14:37

საქართველოს კანონის „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის...

დეკემბერი
19, 2014
12:58

მობილური უსადენო ფართოზოლოვანი მომსახურებებისთვის განკუთვნილი სიხშირეების ღირებულების გამოთვლის მეთოდოლოგია

დეკემბერი 19, 2014 12:58

ჰარმონიზებულ დიაპაზონებში (800/900/1800/2100) მობილური უსადენო ფართოზოლოვანი მომსახურებებისთვის