შეტყობინება „4კ ტვ“-ს

აპრილი 16, 2019 16:50

შპს „4კ ტვ“-ს ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე.

გადაწყვეტილება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: