შეტყობინება ი/მ „ილო ლაბაძეს“ და შპს „იმერ ტვ+“-ს

მარტი 16, 2020 18:20

შეტყობინება ი/მ „ილო ლაბაძესა“ და შპს „იმერ ტვ+“-ს შორის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F73 ლიცენზიის გადაპირების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ სხდომა გაიმართება 2020 წლის 19 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: