შეტყობინება შპს „ჯენკოლაინს“

აპრილი 16, 2019 16:57

შპს „ჯენკოლაინს“ ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე.

გადაწყვეტილება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: