შეტყობინება შპს „ფასტნეტს“

მარტი 21, 2019 14:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ფასტნეტს“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპს „ფასტნეტისთვის“ გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

თანდართული დოკუმენტები: