შეტყობინება შპს „ნეტ კონექტს“

მარტი 21, 2019 14:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ნეტ კონექტს“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, შპს „ნეტ კონექტისთვის“ გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

თანდართული დოკუმენტები: