შეტყობინება შპს „პოვერნეტს“

აპრილი 16, 2019 16:56

შპს „პოვერნეტს“ ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე.

გადაწყვეტილება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: