შეტყობინება შპს „რ-რადიოს“

მარტი 23, 2020 16:45

შეტყობინება „რ-რადიოს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „რ-რადიოს“ კერძო მაუწყებლობის №B104 ლიცენზიის გაუქმებისა და კომისიის 2012 წლის 18 მაისის №369/6 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების საკითხი გაიმართება 2020 წლის 26 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: