შეტყობინება შპს „თელნეტს“

აპრილი 16, 2019 16:54

შპს „თელნეტს“ ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება მისი სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობგან გათავისუფლების თაობაზე.

გადაწყვეტილება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: