შპს „გიორგი“ - შეტყობინება

ნოემბერი 01, 2018 9:58

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „გიორგის“ ვერ ჩაბარდა კომისიის 2018 წლის 13 სექტემბრის N 532/18 გადაწყვეტილება შპს „გიორგისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე. შესაბამისად, კომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

 

თანდართული დოკუმენტები: