შპს „თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“ - შეტყობინება

იანვარი 23, 2019 17:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით, აღნიშნული გადაწყვეტილება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: